Przedszkole Intergracyjne Mini College

Niepubliczne Naukowe Przedszkola Integracyjne Mini College są pierwszymi placówkami wychowawczo-dydaktycznymi w Polsce, które prowadzą intensywny program terapeutyczny połączony z innowacyjnym programem zajęć naukowych dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat (w przypadku odroczenia spełniania obowiązku szkolnego – do 8 roku życia). Znajdują się na terenie całego województwa: w Kielcach przy ul. Starodomaszowskiej, Świętokrzyskiej oraz Jurajskiej; w Piekoszowie, Łopusznie, Końskich i Skarżysku-Kamiennej.

Naukowe…

Podczas opracowywania programu nauczania, skupiono się w równym stopniu na podstawowych treściach jak i na badawczym sposobie ich odkrywania. Dzieci są naturalnymi naukowcami – ich ciekawość i potrzeba uczynienia świata bardziej przewidywalnym miejscem napędza je do eksplorowania, wyciągania wniosków z własnych doświadczeń oraz do tworzenia teorii. Pozostawienie ich samym sobie mocno ogranicza rozwinięcie drzemiącego w nich potencjału. Dzieci powinny ćwiczyć naukę, aby angażować się w bardziej skomplikowane badania naukowe.

Schemat pracy w Mini College oparty jest o cykl nauczania przez zapytanie (Worth, Karen & Grollman, Sharon. (2003). Worms, shadows and whirlpools: Science in the early childhood classroom. Portsmouth, NH: Heinemann), co ułatwia nauczycielom weryfikowanie i poszerzanie możliwości dzieci (Rysunek 1).

Rysunek 1. Cykl nauczania przez zapytanie.

Cykl zaczyna się od etapu zaangażowania, w czasie którego dzieci badają wybrane zjawiska i materiały, poznają czym są, co mogą z nimi zrobić: stawiają pytania, dzielą się pomysłami. Następnie skupiamy się na pytaniach, które chcemy opracować. Niektóre z nich mogą być zadawane przez dzieci, pozostałe mogą być wprowadzone przez nauczyciela. Ich celem jest uruchomienie procesów przewidywania, planowania, zbierania i rejestrowania danych, organizowania doświadczeń oraz szukania wzorców i relacji, które mogą być wymieniane, i z których mogą wyniknąć nowe pytania. Struktura ta nie jest ani sztywna, ani liniowa. Użyta jako forma uczenia się poprzez zadawanie pytań, bardzo przypomina sposób pracy naukowców, a co ciekawe, sposób uczenia się dzieci.

Opisany wyżej praktyczny sposób uprawiania nauki całkowicie różni się od znanej nam formy zajęć „przy biurku”. Zbyt często nauka w klasie kończy się na etapie oglądania eksponatów, materiałów, tabel i narzędzi do pomiaru. Nic nie wynika z zadawanych pytań oraz z obserwacji poczynionych przez dzieci. W Mini College nauka jest oparta na angażowaniu dzieci w różnorodne działania i eksperymenty, które generują ekscytację. Projekty tematyczne, które są narzędziami pracy naukowej w przedszkolach, mają wprowadzić uczniów do świata nauki, głębszej analizy.

… i integracyjne

Przedszkola Mini College są otwarte wobec dzieci z różnymi stopniami niepełnosprawności, orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego czy opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zapewniają im wszechstronną pomoc i możliwość integracji z dziećmi zdrowymi, co przynosi obopólne korzyści. Dzieci zdrowe uczą się tolerancji, życzliwości, cierpliwości, gotowości do pomocy i wyrozumiałości. Uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w codziennym życiu przedszkolnym wpływa stymulująco na ich rozwój psychomotoryczny. Nauczyciele starają się rozwijać samodzielność wszystkich dzieci, co pozytywnie wpływa na sukcesy w kolejnych etapach edukacji. Dokładają wszelkich starań, aby każdy czuł się akceptowany i bezpieczny.

Jednym z głównych celów przedszkoli jest doprowadzenie do takiej stymulacji rozwoju dzieci, aby mogły one w przyszłości, samodzielnie lub z minimalnym wsparciem, funkcjonować w szeroko rozumianym środowisku społecznym. Są objęte całościową i komplementarną terapią stymulacyjno-rozwojową, a codzienne zajęcia indywidualne i grupowe pozwalają im na doświadczenie własnych możliwości, barier i potrzeb.

Dzieciom, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na:

  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
  • zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
  • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

  • zajęć rozwijających uzdolnienia,
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym prowadzonych przez doświadczonych specjalistów;
  • porad i konsultacji.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela się we współpracy z rodzicami dziecka.