Dzienne Archiwa: 9 maja 2018

1 posta

Studia Podyplomowe

W ramach współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Andrago Centrum w Kielcach, słuchacze studiów podyplomowych, którzy poszerzają swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez podjęcie studiów podyplomowych na kierunku:

Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

mają możliwość uzyskania Certyfikatu Terapeuty z 10% zniżką.

Cel studiów

 • Poszerzenie wiedzy   uczestników studiów  o informacje dotyczące specyfiki rozwoju  dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 • Wyposażenie studentów w wiedzę merytoryczną   i umiejętności praktyczne  niezbędne do pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem , zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Wykształcenie umiejętności dostosowania wymagań  edukacyjnych  do potrzeb uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Uwrażliwienie słuchaczy na wczesne symptomy całościowych zaburzeń rozwojowych,
 • Przygotowanie słuchaczy do pracy terapeutycznej z małym dzieckiem autystycznym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka autystycznego w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki.
 • Ukazanie najodpowiedniejszych  metod  i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi proces wychowania i terapii dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi ze spektrum autyzmu
 • Przygotowanie słuchaczy do podejmowania działań mających na celu udzielenie wsparcia rodzinie dziecka autystycznego w pokonywaniu trudności wynikających z niepełnosprawności ich syna lub córki.

Słuchacze

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracę z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.  Ukończenie studiów poszerzy kwalifikacje  pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, pracowników poradni psychologicznych.

Program

I. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
 1. Podstawy pedagogiki specjalnej
 2. Podstawy diagnozy pedagogicznej
 3. Podstawy edukacji ,terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem
 4. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych
 5. Wybrane zagadnienia z psychiatrii dziecięcej
 6. Ocena zaburzeń integracji sensorycznej
 7. Autystyczne spektrum zaburzeń- przyczyny choroby , rewalidacja
 8. Wybrane zagadnienia z neurologii dziecięcej
 9. Metody komunikacji pozawerbalnej
 10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 11. Trening umiejętności społecznych i teorii umysł
II. Dydaktyka specjalna
 1. Metodyka wychowania i kształcenia dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami rozwoju dzieci przedszkolnych i uczniów edukacji wczesnoszkolnej
 2. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 3. Metodyka nauczania i wychowania uczniów z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi w klasach IV-VI szkoły podstawowej
 4. Elementy fizjoterapii we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka niepełnosprawnego.
 5. Problemy dojrzewania  i dorosłości osób z ASD
III. Praktyka (60 godz.)

Czas trwania:

studia podyplomowe dwusemestralne
330 godzin + 60 godzin praktyki

Koszt:

Całość: 2400 zł

lub

I semestr: 1200 zł
II semestr: 1200 zł

Zapisz się